میدان نفتی گازی اروندان

مشخصات کلی پروژه:

شرح فعالیت:

اندازه گیری، تست و تاییدیه سیستم های ارت هرساله باید توسط کارشناسان و شرکت های معتبر وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی بررسی و تایید گردد. در این پروژه بالغ بر ۴۰۰ عدد الکترود زمین و ۴۰۰۰ عدد همبندی تست گردیده است. علاوه بر آن پیوستگی کلیه سیسم های صاعقه گیر و مقاومت سیستم آن ها بررسی گردیده است.

تماس با ما