ارتینگ و همبندی سازمان دانش آموزی

مشخصات کلی پروژه:

شرح فعالیت:

اجرای ارتینگ و همبندی در اتاق های سرور، اتاق های کارمندان، اتاق های کامپیوتر و… به صورت کلی صورت گرفته است.

تماس با ما