قیمت روز مس

قیمت میله راد کاپرباند

نام کالاطول میله ارت (متر)جنس روکشجنس مغزیقیمت به کیلوگرم (تومان)
میله ارت کاپرباند نمره 161/5آبکاری مسفولاد95/000
میله ارت کاپرباند نمره 201/5آبکاری مسفولاد205/000
میله ارت کاپرباند نمره 163آبکاری مسفولاد230/000
میله ارت کاپرباند نمره 203آبکاری مسفولاد410/000
کوپلینگ میله ارت 16آبکاری مسبرنج105/000
کوپلینگ میله ارت 20آبکاری مسبرنج110/000
ضربه گیر میله ارت سایز 16آبکاری مسفولاد40/000
ضربه گیر میله ارت سایز 20آبکاری مسفولاد50/000

قیمت سیم ارت مسی لخت

نام کالاوزن یک مترتعداد رشته های مسیقیمت به کیلوگرم (تومان)
سیم مسی لخت نمره 16144 گرم7495/000
سیم مسی لخت نمره 25225 گرم7495/000
سیم مسی لخت نمره 35315 گرم7495/000
سیم مسی لخت نمره 50450 گرم7495/000
سیم مسی لخت نمره 70630 گرم19495/000
سیم مسی لخت نمره 95855 گرم19495/000
سیم مسی لخت نمره 1201/080 کیلوگرم19495/000
سیم مسی لخت نمره 1501/350 کیلوگرم37495/000
سیم مسی لخت نمره 1851/665 کیلوگرم37495/000
سیم مسی لخت نمره 2402/160 کیلوگرم37495/000

قیمت سیم ارت روکش دار سبز و زرد

نام کالاحالت سیمقیمت به کیلوگرم (تومان)
سیم ارت روکش دار نمره 10افشان_خشک69/000
سیم ارت روکش دار نمره 16افشان_خشک79/000
سیم ارت روکش دار نمره 25افشان_خشک141/000
سیم ارت روکش دار نمره 35افشان_خشک183/000
سیم ارت روکش دار نمره 50افشان_خشک242/000
سیم ارت روکش دار نمره 70افشان_خشک340/000
سیم ارت روکش دار نمره 95افشان_خشک460/000
سیم ارت روکش دار نمره 120افشان_خشک580/000
سیم ارت روکش دار نمره 150افشان_خشک730/000
سیم ارت روکش دار نمره 185افشان_خشک900/000
سیم ارت روکش دار نمره 240افشان_خشک1/170/000

قیمت صفحه مسی

نام کالاابعاد (cm)درصد خلوصوزن (kg)قیمت به کیلوگرم (تومان)
صفحه مسی باهنر۶۶x۶۶x۰/۰۳اصل ۹۹/۹ درصد۱۲850/000
صفحه مسی باهنر۶۶x۶۶x۰/۰۵اصل ۹۹/۹ درصد۲۰850/000
صفحه تمام مسی۵۰x۵۰x۰/۰۳۹۹ درصد۷550/000
صفحه تمام مسی۵۰x۵۰x۰/۰۵۹۹ درصد۱۱/۲۰۰550/000
صفحه تمام مسی۶۶x۶۶x۰/۰۳۹۹ درصد۱۲550/000
صفحه تمام مسی۶۶x۶۶x۰/۰۵۹۹ درصد۲۰550/000
صفحه مسی ذوبی۷۰x۷۰x۰/۰۴۷۰ درصد۱۸480/000
صفحه مسی ذوبی۷۰x۷۰x۰/۰۳۷۰ درصد۱۴490/000
صفحه مسی ذوبی۶۰x۶۰x۰/۰۴۷۰ درصد۱۳/۵480/000
صفحه مسی ذوبی۶۰x۶۰x۰/۰۳۷۰ درصد۱۰490/000
صفحه مسی ذوبی۵۰x۵۰x۰/۰۴۷۰ درصد۹/۵480/000
صفحه مسی ذوبی۵۰x۵۰x۰/۰۳۷۰ درصد۷490/000
صفحه مسی ذوبی۴۰x۴۰x۰/۰۴۷۰ درصد۶/۵480/000
صفحه مسی ذوبی۴۰x۴۰x۰/۰۳۷۰ درصد۴/۵490/000
صفحه مسی ذوبی۳۰x۳۰x۰/۰۴۷۰ درصد۳/۵480/000
صفحه مسی ذوبی۳۰x۳۰x۰/۰۳۷۰ درصد۲/۵490/000

قیمت صفحه ارت روکش مسی

نام کالاابعاد (cm)قیمت به کیلوگرم (تومان)
صفحه روکش مس30x30x0/04165/000
صفحه روکش مس40x40x0/04290/000
صفحه روکش مس50x50x0/04480/000
صفحه روکش مس60x60x0/04650/000
صفحه روکش مس70x70x0/04750/000

 

قیمت تسمه مسی

نام کالادرصد خلوصوزن یک مترجریان قابل تحملقیمت به کیلوگرم (تومان)
تسمه مسی 15×399/9 درصد400 گرم170 آمپر560/000
تسمه مسی 20×399/9 درصد540 گرم22 آمپر560/000
تسمه مسی 20×599/9 درصد900 گرم319 آمپر555/000
تسمه مسی 20×1099/9 درصد1/800 کیلوگرم497 آمپر555/000
تسمه مسی 25×399/9 درصد675 گرم287 آمپر555/000
تسمه مسی 25×599/9 درصد1/125 کیلوگرم350 آمپر555/000
تسمه مسی 30×399/9 درصد810 گرم337 آمپر555/000
تسمه مسی 30×599/9 درصد1/350 کیلوگرم447 آمپر555/000
تسمه مسی 30×1099/9 درصد2/700 کیلوگرم676 آمپر555/000
تسمه مسی 40×599/9 درصد1/800 کیلوگرم573 آمپر555/000
تسمه مسی 40×1099/9 درصد3/600 کیلوگرم850 آمپر555/000
تسمه مسی 50×599/9 درصد2/250 کیلوگرم676 آمپر555/000
تسمه مسی 50×1099/9 درصد4/500 کیلوگرم1020 آمپر555/000
تسمه مسی 60×599/9 درصد2/700 کیلوگرم826 آمپر560/000
تسمه مسی 60×1099/9 درصد5/400 کیلوگرم1180 آمپر560/000
تسمه مسی 80×599/9 درصد3/600 کیلوگرم1070 آمپر560/000
تسمه مسی 80×1099/9 درصد7/200 کیلوگرم1500 آمپر560/000
تسمه مسی 100×599/9 درصد4/500 کیلوگرم1300 آمپر560/000
تسمه مسی 100×1099/9 درصد9 کیلوگرم1810 آمپر560/000
تسمه مسی 120×1099/9 درصد10/800 کیلوگرم2110 آمپر560/000
تماس با ما